Dr. Öğr. Üyesi Özgür Cem ERKİN (Başkan)
Arş. Gör. Yağmur ATAKAV (Sekreter)
Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇAPKIN YURTSEVER (İntibak)
Dr. Öğr. Üyesi Cem ERKİN (Ölçme Değerlendirme)
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Cem ERKİN (Tez)

Komisyon Görev Tanımı:
Bu komisyonun görevi; Bölümün lisans Programının müfredatını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlemek, Bölüm Akademik Kurulu gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmektir. Eğitim Komisyonunun görevleri;

a) Bölüm programı eğitsel hedeflerinin ve çıktılarının gerçekleştirilmesi ve en iyi düzeye çıkarılması konusunda faaliyette bulunmak,
b) Ders içeriklerindeki eksiklikleri, tekrarları izlemek ve bunların azaltılması konusunda önerilerde bulunmak,
c) Bölümde ölçme ve değerlendirme sisteminin nesnel ve homojen bir biçimde uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak,
d) Ders dosyalarının hazırlanmasını sağlanmak,
e) Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığının verdiği diğer görevleri yapmak,
f) Kurumlar arası veya birim içi yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yüksek öğretim kurumunda geçtiği dersleri kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenlemek,
g) Mezuniyet tezi ve projelerini takip etmektir.