Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖZDAŞ (Başkan)
Arş. Gör. Seda CEYLAN (Sekreter)
Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Cem ERKİN  (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Esra GÖV  (Üye)
Bu komisyonun görevleri aşağıdaki şekildedir:
a) Fakültemiz Staj Yönergesinde belirtilen esaslar doğrultusunda oluşur ve öğrencilerin yapmaları gereken staj işlemlerini yürütür. 
b) Biyomühendislik Bölümü staj kılavuzu hazırlamak
c) Hazırlanan kılavuz çerçevesinde ilgili dökümanları hazırlamak ve güncellemek, 
d) Stajların dönemi, sayısı, süresi, içerig?i hakkında karar vermek,
e) Staj konusunda bölüm web sitesinin takip ederek güncelliğini sağlamak,
f) Staj işlemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, staj hazırlık eğitimi düzenlemek, staj danışmanlığı yapmak,
g) Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol etmek, 
h) Staj defterlerini toplamak ve değerlendirilmesini yapmak staj ile ilgili diğer işlemleri takip etmek ve sonuçlarını raporlandırmak,
i) Her dönem stajını yapan ög?rencilerin bas?arı durumunu, Ög?renci I?s?leri Daire Bas?kanlıg?ı ve Fakülte Dekanlıg?ına iletilmek üzere Bölüm Bas?kanlıg?ı’na bildirmek.
j) Staj sonuçlarına yapılan itirazları deg?erlendirerek karar vermek.
k) Dönem içinde gerekli olduğu dönemlerde ve dönem sonunda staj komisyon çalışmalarını raporlayarak bölüm akademik kuruluna sunmak.
l) Paydaşlarla (iş dünyası ve mezunlar) gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek, mezun öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, kariyer günleri seminerlerini ve diğer seminerleri organize etmek, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve MÜDEK koordinasyon komisyonuna sunulmak üzere gerçekleştirdikleri etkinlikleri belgelemek,
m) Bir paydaş olarak sektörün eğitim-öğretim alanındaki ihtiyaçlarını bölüme aktarmak,
n) Bölümün program eğitim amaçlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesinde bölüme önerilerde bulunmak, 
o) Öğrencilerin mesleki sorumluluk ve etik konularında gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak ve mesleki etik davranış ilkeleri konularında aydınlatılması için etkinliklerde bulunmak, 
p) Mezunların izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak, 
q) Üniversite sanayi işbirliği ile ilgili çalışmaları yürütmektir.